yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Rytmické krôčiky od 4 do 6 rokov

Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

K tomu slúži najmä:

  • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
  • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
  • intonácia pomocou solmizačných slabík
  • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
  • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby

Elementárna hra na hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard, melodické rytmické nástroje…) môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 4 do 6 rokov
  • Počet v skupine: 8 – 10 v skupine v sprievode rodiča
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s aktívnym počúvaním hudby
  • Učebný materiál: pracovný zošit vrátane doprovodného CD

Prihláška do hudobnej školy