yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Prvé krôčiky k hudbe od 18 mesiacov do 4 rokov

Rozširujúca sa slovná zásoba dáva deťom ideálne predpoklady k pochopeniu hudobných vzťahov a súvislostí. Neoceniteľným vedľajším efektom je skutočnosť, že spoločným muzicírovaním dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju sociálnych schopností a vzťahov.

Program vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobne pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Program rozvíja rôzne témy zo života detí, ktoré odpovedajú ich veku a skúsenostiam. Témy sprevádzajú zodpovedajúce piesne a básne. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (inej osoby nad 18 rokov) je pôsobenie na deti cielené a veľmi intenzívne. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti. Elementárna hra na hudobné nástroje môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelania. Maskoti tohto programu sú macko a chobotnica Jája.

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 18 mesiacov do 4 rokov
  • Počet v skupine: 8 – 12 v sprievode rodiča či starého rodiča
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti
  • Učebný materiál: leporelo, CD s piesňami

Prihláška do hudobnej školy