Rytmické krôčiky (pre deti vo veku 4 -6 rokov)

   Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

   K tomu slúži najmä:

  • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
  • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
  • intonácia pomocou solmizačných slabík
  • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
  • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby

   Elementárna hra na hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard, melodické rytmické nástroje…) môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

Súhrnné informácie – Rytmické krôčiky

Odporúčaný vek: od 4 do 6 rokov

Počet v skupine: 8-10 v skupine v sprievode rodiča

Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne

Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s aktívnym počúvaním hudby

Učebný materiál: pracovný zošit vrátane doprovodného CD